ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΜΥ

Αποστολή της ΕΜΥ είναι η παροχή μετεωρολογικής υποστήριξης επ’ ωφελεία της Εθνικής Άμυνας, της Εθνικής Οικονομίας και του Κοινωνικού συνόλου.

Στόχος της ΕΜΥ, ως ο κύριος και πιστοποιημένος Πάροχος Μετεωρολογικών Υπηρεσιών της χώρας, είναι η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών αυτών.

Ειδικά για την υποστήριξη της αεροναυτιλίας και της ναυτιλίας οι στόχοι της πολιτικής μας είναι:

 • Η παροχή αξιόπιστων; μετεωρολογικών παρατηρήσεων και προγνώσεων προς την εθνική και διεθνή αεροναυτιλία και ναυτιλία
 • Η παροχή έγκαιρων προειδοποιήσεων για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
 • Η παροχή πλήρους αεροναυτικής ενημέρωσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Διεθνών Οργανισμών και τις απαιτήσεις των χρηστών.
 • Η παροχή άμεσης αεροναυτικής ενημέρωσης, εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από τους Διεθνείς Οργανισμούς με χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.
 • Η παροχή υπηρεσιών μετεωρολογικής υποστήριξης στη ναυτιλία στο πλαίσιο των WWMIWS και της Ναυτιλιακής Ασφάλειας σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους Εθνικούς Φορείς και τους Διεθνείς Οργανισμούς.

Για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς δεσμευόμαστε στις ακόλουθες αρχές:

 • Συστηματική παρακολούθηση των ισχυόντων διεθνών προδιαγραφών και εξασφάλιση της εφαρμογής τους εντός της Υπηρεσίας.
 • Τακτική συνεργασία με Διεθνείς Μετεωρολογικούς Οργανισμούς και Ευρωπαϊκά Μετεωρολογικά Κέντρα για την ανάπτυξη μοντέλων καιρού.
 • Στελέχωση με υψηλού επιπέδου προσωπικό και συνεχής και εξειδικευμένη εκπαίδευσή του.
 • Διαρκής εκσυγχρονισμός και επέκταση του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών.
 • Συστηματική συντήρηση του εξοπλισμού και διακρίβωση των οργάνων μέτρησης.
 • Εκπόνηση μελετών σε συνεργασία με τα εθνικά ερευνητικά κέντρα στο πεδίο των ατμοσφαιρικών επιστημών.
 • Ανάπτυξη λογισμικού για κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών.
 • Εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2015 και όλων των κανονιστικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία μας.
 • Διαρκής μέτρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Ταξίαρχος (ΜΤ) Αθανάσιος Γατόπουλος

Διοικητής ΕΜΥ